Panel uživatele

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Základní údaje

Dodavatel

Helena Vernerová,

Boženy Němcové 831/5,

28802 Nymburk.


Dodavatel není plátcem DPH.

IČO: 74283197

(dále jen "dodavatel")

 • Kontaktní údaje

Email: info@welena.cz
Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 24 hodin, nejdéle však do 3 dnů.

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
0-1867600193/0800

 

Objednávka zboží 

Seznam zboží na stránkách www.welena.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

 • Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky po uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 

Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.

Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky'" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na kupní smlouvy uzavírané pro případ zásilkového prodeje , nikoliv pro osobní odběr zboží.

 • Dodací lhůta 

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1 - 10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, pokud není u zboží uvedeno jinak. V případě vestavěných spotřebičů je lhůta dodání zpravidla delší, zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

 • Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, aktuální ceník je uveden na stránkách www.welena.cz v sekci Košík. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží najde zákazník v sekci Doprava.

 • Způsob uhrazení ceny za zboží

Zboží je možné v plné výši uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

 • Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci, více v sekci Doprava.

 • Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

 • Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

 • Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.welena.cz, vyplní formulář v sekci Reklamace, kde uvede zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu, konkrétně adresa, kam zákazník zašle reklamované zboží, a formulář "průvodka reklamovaného zboží".

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

 • Vyřízení reklamace

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazníkovi zasláno zboží zpět po případě vyměněno za nové.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

 

Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo na odstoupení podle předchozí věty se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele, tedy prostřednictvím "osobního odběru" bez ohledu na skutečnost, zda zboží rezervovali na stránkách www.welena.cz či nikoliv.

 • Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží.

Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

 • Postup v případě odstoupení od smlouvy

Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu  info@welena.cz

Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Reklamace zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou (doporučujeme pojištěnou doporučenou zásilku), dobírkou nebude přijata.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).

Vrácená částka bude vždy snížena o cenu dopravy, platby a balného, pokud tato byla účtována při objednání a dodání zboží.

Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po vrácení zboží.

 • Postup v případě výměny zboží

Zákaník může požadovat výměnu zboží (např. jinou velikost). Výměnu může zákazník realizovat tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@welena.cz

Při výměně je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou (doporučujeme pojištěnou doporučenou zásilku), dobírkou nebude přijata.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).

 

Při výměně mohou nastat následující situace:

 • Cena nového zboží je vyšší než cena původního (vráceného) zboží, pak:

zákazník uhradí rozdíl cen 

zákazník uhradí náklady na dopravu, platbu a balné původního zboží (pokud byly účtovány)

zákazník uhradí náklady na dopravu, platbu a balné nového zboží (pokud je cena nového zboží nižší než pro bonus "doprava zdarma")

 • Cena nového zboží je nižší než cena původního (vráceného) zboží, pak:

dodavatel vrátí rozdíl cen

zákazník uhradí náklady na dopravu, platbu a balné původního zboží (pokud byly účtovány)

zákazník uhradí náklady na dopravu, platbu a balné nového zboží (pokud je cena nového zboží nižší než pro bonus "doprava zdarma")

Pokud je rozdíl cen v bodě a) větší než součet nákladů v bodě b) a c), pak dodavatel vrátí rozdíl těchto částek dohodnutým způsobem (např. bankovním převodem) zákazníkovi.

 • Cena nového zboží je stejná jako cena původního (vráceného) zboží, pak:

zákazník uhradí náklady na dopravu, platbu a balné původního zboží (pokud byly účtovány)

zákazník uhradí náklady na dopravu, platbu a balné nového zboží (pokud je cena nového zboží nižší než pro bonus "doprava zdarma")

 

Ochrana osobních údajů:

Prodávající je oprávněn nakládat s osobními údaji Kupujících ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů - zejména : jméno a příjmení, adresa bydliště - místa dodání, telefonní číslo a emailová adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje").

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní Smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a také pro obchodní činnost WELENA - možnost zaslání obchodního sdělení.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, pokud toto nebude Kupujícím omezeno na základě jeho oznámení.

 • Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2018 pro nákupy koncových spotřebitelů na www.welena.cz.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.welena.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Informace o dostupnosti zboží

Je-li u dodávky zboží otazník (?), tak po najetí kurzorem na danou dobu dodání se zobrazí podtext informující a upřsňující doručení zboží.

ZÁKAZNICKÁ LINKA:

+420 723 507 342

Doprava při nákupu nad 2000 Kč je zdarma (platba na účet).

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení